Политика на поверителност

на лицензиран център за провеждане на telc изпити да събира, съхранява и обработва личните ми данни, които предоставям във връзка с провеждане на чуждоезиково обучение, на telc изпити, както и издаването на Европейски езиков сертификат TELC.
 
Информация по чл. 13 от ОРЗД
Администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т.7 от ОРЗД е Езиков център Стартгейт ЕООД, ЕИК 202135015, със седалище и адрес на управление: 1303 София, бул. Инж. Иван Иванов 68, ет.4, ап.14
 
Обработващ личните данни по смисъла на чл.4, т.8 от ОРЗД - Езиков център Стартгейт ЕООД, ЕИК 202135015, със седалище и адрес на управление: 1303 София, бул. Инж. Иван Иванов 68, ет.4, ап.14
 
Информация и цели за събиране и обработване на личните данни: събиране, обработване и съхраняване на данни с цел чуждоезиково обучение и участие в telc-изпити.
 
Вид на личните данни: първо и фамилно име, дата на раждане, месторождение, майчин език, адрес, телефон и електронен адрес
 
Начин на събиране н лични данни: След предоставянето на личните данни в онлайн платформата за регистрация, същите биват изпращани на електронната поща на езиков център Стартгейт, като данните се прехвърлят на файл, достъпът до който е защитен.
 
Предоставяне на личните данни на трети лица: Личните данни на лицата, желаещи да участват в telc-изпити, се предоставят от Стартгейт ЕООД  на telc gGmbH Германия със седалище във Франкфурт/Майн с цел оценяване на изпитните резултати, съобщаването им, както и тяхното архивиране. Срокът за съхранение на предоставените лични данни е 10 години с цел издаване на сертификатни дубликати, в случай че оригиналният сертификат бъде изгубен.
 
Срокове за обработване/заличаване на лични данни: Личните данни се съхраняват в продължение на 5 години съгласно чл. 38 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
 
Права на субектите на данни:
 
Ø Право на изискване от администратора за достъп до, коригиране или изтриване на личните данни или ограничаване на обработването им, както и право на възражение срещу обработването и  правото на преносимост на данните.
Ø Право за оттегляне на съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.
Ø Право за подаване на жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни за Република България.
Ø Известно ми е, че при непредоставянето на горепосочените лични данни от моя страна, не могат да бъдат изпълнени посочените в т. 1 и 2. дейности.
Ø Информиран съм, че администраторът не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, по отношение на лични данни.