TELC сертификат

Издаване на дубликат на сертификата/промяна на името

При загуба на сертификата или при промяна на името в рамките на десет години след датата на изпита може да се изиска дубликат на сертификата срещу 40 Евро.


​Преразглеждане на изпитните резултати

Участниците в изпита имат право да подадат молба за преразглеждане на техните изпитни резултати срещу сумата от 100 лева. В този случай оригиналният сертификат или бланката с резултати се изпращат в централата на tel  gGmbH.